Právní upozornění

Právní upozornění

Všeobecné podmínky používání webových stránek provozovaných společností Egis Pharmaceuticals PLC (dále jen „webové stránky“) 

Návštěvou webových stránek se zavazujete dodržovat právní předpisy upravující obsah webových stránek a nakládání s ním, zejména právní předpisy o ochraně osobních a veřejně dostupných údajů a o ochraně duševního vlastnictví účinné na území ČR.

Přístupem na webové stránky, prohlížením obsahu webových stránek a jejich použitím souhlasíte s podmínkami používání obsaženými v tomto upozornění, a to bez jakéhokoli omezení či jakékoli výhrady. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, jste povinen webové stránky opustit.

Pro společnost Egis Pharmaceuticals PLC je nanejvýš důležité chránit osobní údaje návštěvníků webových stránek, zaručit návštěvníkům právo na samostatné rozhodování o jejich osobních údajích a jiných informacích a zajistit bezpečné prohlížení, k čemuž společnost učinila potřebná technická, bezpečnostní a organizační opatření.

Zásady použití souborů cookie obsahují další informace o zpracování osobních údajů a dalších informací během návštěvy webových stránek.

Informace týkající se zpracování osobních údajů společností Egis Pharmaceuticals PLC jsou upraveny v Zásadách ochrany osobních údajů dostupných zde: https://hu.egis.health/adatvedelem.

Omezení odpovědnosti 

Návštěvníci a uživatelé služby společnosti Egis Pharmaceuticals PLC souhlasí, že

·            návštěva nebo používání webových stránek k jakémukoli účelu je na jejich vlastním uvážení, na jejich vlastní riziko a odpovědnost, a veškeré informace, které z webových stránek stáhnou nebo získají jejich prostřednictvím, používají dobrovolně a ze své vůle, podle svého vlastního uvážení a na své vlastní riziko;

·            Egis Pharmaceuticals PLC a tvůrci a provozovatelé webových stránek nejsou odpovědní za žádné pochybení, újmu nebo škodu, jež mohou vzniknout v důsledku návštěvy nebo používání webových stránek nebo informací z nich získaných;

·            Egis Pharmaceuticals PLC není odpovědná za žádnou přímou ani nepřímou ztrátu nebo škodu nebo náklady vzniklé v důsledku nesprávného fungování webových stránek či přerušení provozu webových stránek nebo v souvislosti s obsahem webových stránek a s údaji a dalšími informacemi dostupnými na webových stránkách nebo prostřednictvím webových stránek, včetně, mimo jiné, jejich správnosti, aktuálnosti, úplnosti, platnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, spolehlivosti nebo validity;

·            Egis Pharmaceuticals PLC si vyhrazuje právo změnit obsah webových stránek nebo ukončit či pozastavit některé nebo veškeré své služby bez předchozího upozornění nebo následného informování jejich návštěvníků;

·            webové stránky mohou být propojeny s jinými internetovými stránkami, jejichž použitelnost společnost Egis Pharmaceuticals PLC sice monitoruje, nenese však jakoukoli odpovědnost za jejich obsah a za jakoukoli újmu nebo škodu vzniklé v důsledku jejich používání;

·            veškerý obsah zveřejněný na webových stránkách je pouze pro informační účely a v žádném případě nepředstavuje radu nebo doporučení ani nemůže sloužit jako základ pro jakékoli rozhodnutí nebo jednání, včetně, mimo jiné, zdravotnických informací, které nemohou nahradit náležitou lékařskou péči doprovázenou podrobnými informacemi;

·            obsah internetových stránek není jednostranným právním jednáním ani návrhem na uzavření smlouvy, ledaže by tak byl výslovně označen.

Autorská práva a komunikace návštěvníků

Veškeré informace na webových stránkách, včetně všech informací týkajících se celkového vzhledu a prostředí stránek, a veškeré zobrazení a textový obsah jsou předmětem duševního vlastnictví chráněným autorským právem a zákony o průmyslovém vlastnictví. Výlučným vlastníkem příslušných práv je společnost Egis Pharmaceuticals PLC.

Informace z webových stránek společnosti Egis Pharmaceuticals PLC můžete stahovat a zobrazovat v jakékoli podobě pouze pro osobní potřebu, v souladu s právními předpisy upravujícími duševní vlastnictví, a tyto informace nesmějí přímo ani nepřímo sloužit k výdělečné činnosti bez ohledu na to, zda je při ní dosahováno zisku, či nikoli. Veškeré informace a data používaná tímto způsobem musí doprovázet příslušná upozornění týkající se autorského práva a dalších práv k duševnímu vlastnictví společnosti Egis Pharmaceuticals PLC. Při citaci obsahu webových stránek, zejména jakékoli literatury nebo vědeckých prací uveřejněných na stránkách v rámci uplatnění výjimek a omezení autorského práva musí být uveden zdroj a autor práce.

Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Egis Pharmaceuticals PLC nesmíte používat nebo pozměňovat, zcela nebo zčásti, obsah webových stránek k jakémukoli propagačnímu nebo komerčnímu účelu ani to umožnit žádné třetí osobě.

Žádné informace týkající se ochranných známek, patentů, dalších majetkových práv a produktů uvedené na webových stránkách, včetně informací dostupných prostřednictvím odkazů na webových stránkách umístěných, nebudou žádným způsobem vykládány jako udělení licence nebo jiného oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví. Egis Pharmaceuticals PLC nepřevádí žádné ze svých práv na návštěvníka webových stránek ani jej k výkonu svých práv neopravňuje.

Názvy, chráněné názvy či označení a doménová jména, jež se objevují na webových stránkách, jsou vlastnictvím společnosti Egis Pharmaceuticals PLC, veškerá práva k nim a nároky na ně jsou vyhrazeny a nesmějí být používány k obchodním účelům.

Egis Pharmaceuticals PLC neručí za žádné informace vlastněné třetí stranou; používání nebo stahování takových informací vyžaduje souhlas jejich vlastníka.

Obsah webových stránek a informace, které jsou tam nahrávány, jsou nepřetržitě monitorovány za účelem filtrování informací, jež jsou v rozporu s etickými zásadami, za účelem ochrany práv třetích stran a uplatňování zákonů a předpisů. Provozovatel webových stránek je oprávněn odstranit jakýkoli nepovolený obsah. Zavazujete se, že během používání webových stránek na ně nebo jejich prostřednictvím nebudete nahrávat či posílat žádná data či informace, jež by mohly být v rozporu s právními předpisy. Dále potvrzujete, že jste si vědom své odpovědnosti za škody případně vzniklé v souvislosti s výše uvedeným jednáním.

S výjimkou odkazů na naši domovskou stránku je striktně zakázáno umísťovat jakýkoli odkaz vedoucí na naše webové stránky na jiné webové stránky nebo umožnit zobrazení našich webových stránek v rámci jiných webových stránek bez našeho předchozího písemného souhlasu.

V závislosti na významu sporu bude mít výlučnou pravomoc rozhodnout ve sporu týkajícím se webových stránek Ústřední obvodní soud v Pešti / Central District Court of Pest, Krajský soud hlavního města Budapešti / Budapest-Capital Regional Court a Krajský soud okolí Budapešti / Budapest Environs Regional Court.

Provozovatelem webových stránek je společnost Egis Pharmaceuticals PLC (1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.)

Pro další informace nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese mailbox@egis.hu.

 

WarningVáš prohlížeč je zastaralý. Použijte prosím aktualizovanou verzi! Chrome || Firefox