Zásady ochrany osobních údajů

Společnost EGIS Praha zpracovává osobní údaje, které jí sami poskytnete například zasláním zprávy elektronickou poštou nebo prostřednictvím online kontaktního formuláře s dotazem ohledně produktů či s pracovní nabídkou. V tomto ohledu prosím mějte na paměti, že odesílání osobních údajů či jiných informací prostřednictvím sítě internet nemusí být úplně bezpečné.

Automaticky shromažďovaným údajům se věnuje sekce „Cookies“.

Společnost EGIS Praha přijala technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů před neoprávněným přístupem k nim, před jejich zveřejněním, odcizením, změnou nebo zničením. Tato opatření jsou pravidelně přezkoumávána a vylepšována.

Údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém byly poskytnuty a mohou být spojeny s údaji z veřejně přístupných zdrojů, jako jsou veřejné rejstříky právnických osob nebo získanými od dalších společností skupiny Servier. Společnost EGIS Praha nezískává a nezpracovává Vaše údaje z jiných zdrojů. Poskytnuté osobní údaje nepotřebné k účelu jejich zpracování nejsou zpracovávány.

Účelem zpracování osobních údajů je další komunikace s Vámi, tedy zejména poskytnutí odpovědi na Váš dotaz či žádost. O jejich zpracování k jinému účelu, například v případě vzniku pracovního poměru nebo jiného smluvního vztahu mezi Vámi a společností EGIS Praha, budete informován(a).

Osobní údaje jsou uchovány po dobu vyžadovanou právními předpisy. Není-li žádná lhůta stanovena, jsou uchovány po dobu nezbytnou ke splnění účelu jejich zpracování, případně po nanejvýše po dobu pěti let po jejich poskytnutí.

Osobní údaje mohou být předány jiné společnosti skupiny Servier. Dále mohou být předány poskytovateli technologických služeb nezbytných k jejich zpracování, například provozovateli datového centra, v němž jsou uloženy. V takovém případě mohou být předány i do zemí, které nejsou členskými státy Evropské unie (Spojené státy americké, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Kanada).

Máte právo požádat společnost EGIS Praha jakožto správce Vašich osobních údajů o:

-          informaci, zda Vaše osobní údaje zpracovává a o přístup k těmto údajům

-          opravu a doplnění osobních údajů

-          omezení zpracování osobních údajů

-          výmaz osobních údajů

-          přenos osobních údajů k jinému správci

Kontaktní údaje pro uplatnění těchto práv:

EGIS Praha, spol. s r. o.
Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1
e-mail: gdpr@egispraha.cz

Domníváte-li se, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k porušení právních předpisů, můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje jsou dostupné na www.uoou.cz.

Společnost EGIS Praha v rámci spolupráce s distributorem, případně dovozcem zdravotnických prostředků získává informace o podezřeních na nežádoucí příhody související s těmito zdravotnickými prostředky za účelem plnění povinností podle zákona o zdravotnických prostředcích. Je proto oprávněna a zároveň povinna zpracovávat také Vaše osobní údaje, případně osobní údaje Vašich pacientů, které jí v rámci hlášení těchto podezření poskytnete.

Účelem zpracování těchto osobních údajů je shromáždění informací o podezření na nežádoucí příhodu za účelem jejich předání výrobci zdravotnického prostředku, o který jde, či Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, aby mohla být náležitě vyšetřena a přijata vhodná opatření.

Osobní údaje se zpracovávají pouze v rozsahu nezbytném k uvedenému účelu. Předně jde o Vaše kontaktní údaje, tedy jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu, abychom případně mohli zjistit další potřebné informace o nežádoucí příhodě. Dále jde o identifikační údaje zdravotnického prostředku, tedy jeho obchodní název a případně další informace, jako je číslo šarže atd. K dosažení uvedeného účelu budeme rovněž potřebovat a zpracovávat informace o samotné nežádoucí příhodě, tedy její popis, datum, kdy k ní došlo, počet dotčených pacientů či její následky. Dosažení účelu není možné také bez informací o těchto pacientech, tedy bez jejich iniciál, roku narození či pohlaví.

Pokud nám zašlete také další osobní údaje, které s výše uvedeným účelem zpracování nesouvisí nebo nejsou pro jeho naplnění nutné, tyto osobní údaje budou vymazány a nebudou dále zpracovávány.

Poskytnuté osobní údaje mohou být spolu s dalšími informacemi o nežádoucí příhodě předány výrobci zdravotnického prostředku a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, jimž je společnost EGIS Praha povinna oznamovat veškerá podezření na nežádoucí příhody. Hlášení ostatně můžete podat přímo Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv prostřednictvím formuláře na jeho internetových stránkách. Dále mohou být tyto údaje a informace sdíleny s jinými společnostmi skupiny EGIS za účelem porovnání a vyšetření nežádoucích příhod ve všech zemích, kde je dotčený zdravotnický prostředek uváděn na trh.

S ohledem na dobu uchování dokumentace o nežádoucích příhodách Státním ústavem pro kontrolu léčiv uchovává společnost EGIS Praha poskytnuté osobní údaje nejméně po dobu 15 let, případně po dobu 30 let, pokud byla nežádoucí příhoda spojena s újmou na zdraví nebo smrtí uživatele, pacienta nebo jiné fyzické osoby. Po uplynutí této doby budou osobní údaje vymazány, pokud již nebudou k dosažení výše popsaného účelu potřeba například s ohledem na ukončení uvádění dotčeného zdravotnického prostředku na trh.

Poskytnuté osobní údaje Vám budou na Vaši žádost zpřístupněny. Tuto žádost zašlete e-mailem na adresu farmakovigilance@egispraha.cz. Rovněž můžete požádat o opravu těchto osobních údajů. Vzhledem k tomu, že jsme povinni osobní údaje zpracovávat na základě zákona, nemůžeme je vymazat a Vaší případné žádosti o jejich výmaz nebudeme moci vyhovět. Před vyřízením Vaší žádosti od Vás můžeme požadovat dostatečnou identifikaci, abychom zabránili zpřístupnění Vašich osobních údajů neoprávněné osobě. Pokud jste ohlásil(a) nežádoucí příhodu, která se vyskytla u jiné osoby, budou Vám zpřístupněny nebo na Vaši žádost opraveny pouze Vaše vlastní osobní (kontaktní) údaje.

Domníváte-li se, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k porušení právních předpisů, můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Společnost EGIS Praha získává informace o podezření na nežádoucí účinky léčivých přípravků, s jejich držitelem rozhodnutí o registraci spolupracuje, v rámci plnění farmakovigilančních povinností podle zákona o léčivech. Je proto oprávněna a zároveň povinna zpracovávat také Vaše osobní údaje, případně osobní údaje jiné osoby, pokud se nežádoucí účinek neprojevil přímo u Vás (například Vašeho pacienta či příbuzného), které jí v rámci hlášení těchto podezření poskytnete.

Účelem zpracování těchto osobních údajů je shromáždění informací o podezření na nežádoucí účinky a jejich vyhodnocení za účelem přijetí vhodných opatření.

Osobní údaje se zpracovávají pouze v rozsahu nezbytném k uvedenému účelu. Předně jde o iniciály osoby, u které k hlášenému nežádoucímu účinku došlo, datum jejího narození a její pohlaví. Dále se jedná o název léčivého přípravku, jehož se podezření na nežádoucí účinek, tedy nepříznivá či nezamýšlená odezva na něj, týká a popis této odezvy, včetně data jejího výskytu, jejího trvání, jejích projevů, jejích následků apod. Nezbytné jsou rovněž Vaše kontaktní údaje, tedy telefonní číslo či e-mail, abychom Vás mohli případně kontaktovat a zjistit další informace. Nejste-li lékařem, který pacienta v době výskytu nežádoucího účinku léčil, zejména předepsal léčivý přípravek, který měl tento účinek vyvolat, je k naplnění uvedeného účelu nutné zpracovat také kontaktní údaje tohoto lékaře.

Pokud nám zašlete také další osobní údaje, které s výše uvedeným účelem zpracování nesouvisí nebo nejsou pro jeho naplnění nutné, tyto osobní údaje budou vymazány a nebudou dále zpracovávány.

Poskytnuté osobní údaje mohou být předány Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, jemuž je společnost EGIS Praha povinna hlásit veškerá podezření na nežádoucí účinky. Hlášení ostatně můžete podat také přímo Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv prostřednictvím formuláře na jeho internetových stránkách. Dále mohou být poskytnuté osobní údaje sdíleny s jinými společnostmi skupiny EGIS za účelem porovnání a vyšetření nežádoucích účinků ve všech zemích, kde jsou její léčivé přípravky uváděny na trh. Na základě zákona jsme povinni získané informace o veškerých podezřeních na nežádoucí účinky zaslat do evropské databáze Eudravigilance.

V souladu se zákonem o léčivech jsme povinni informace o podezřeních na nežádoucí účinky uložit nejméně po dobu 10 let. Po uplynutí této doby budou osobní údaje vymazány, pokud již nebudou k dosažení výše popsaného účelu potřeba například s ohledem na ukončení uvádění léčivého přípravku na trh.

Poskytnuté osobní údaje Vám budou na Vaši žádost zpřístupněny. Tuto žádost zašlete e-mailem na adresu farmakovigilance@egispraha.cz. Rovněž můžete požádat o opravu těchto osobních údajů. Vzhledem k tomu, že jsme povinni osobní údaje zpracovávat na základě zákona, nemůžeme je vymazat a Vaší případné žádosti o jejich výmaz nebudeme moci vyhovět. Před vyřízením Vaší žádosti od Vás můžeme požadovat dostatečnou identifikaci, abychom zabránili zpřístupnění Vašich osobních údajů neoprávněné osobě. Pokud jste ohlásil(a) nežádoucí účinek, který se vyskytl u jiné osoby, budou Vám zpřístupněny nebo na Vaši žádost opraveny pouze Vaše vlastní osobní (kontaktní) údaje.

Domníváte-li se, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k porušení právních předpisů, můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Společnost EGIS Praha zpracovává osobní údaje zdravotnických odborníků a zástupců zdravotnických organizací v níže uvedeném rozsahu

Zpracování údajů, na jejichž základě se vypočítávají odměny za poskytnuté služby

V případě smluv uzavřených se zdravotnickými odborníky, kteří služby poskytli jako fyzické osoby (OSVČ), jsou zpracovávány jejich osobní údaje.

 

V případě smluv uzavřených se zdravotnickými organizacemi jsou zpracovávány osobní údaje zdravotnických odborníků, kteří se osobně podíleli na poskytnutí služeb jakožto zaměstnanci nebo spolupracovníci zdravotnických organizací.

 

Zpracovávány jsou tyto osobní údaje:

Jméno, příjmení, specializace, vzdělání, sídlo, zaměstnání, praxe, publikační činnost, výzkumná činnost, členství v odborných společnostech, působení v redakcích odborných periodik, přednášková činnost a další relevantní informace, výše odměny (hodinová sazba)

 

Doba uchovávání údajů: 5 let po roce, v němž byla odměna vypočtená s pomocí osobních údajů vyplacena

Zpracování osobních údajů pro účely plnění smluv uzavřených se zdravotnickými odborníky a zdravotnickými organizacemi

V případě smluv uzavřených se zdravotnickými odborníky: jméno, příjmení, titul, bydliště či sídlo, IČO, DIČ a kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo), fakturační údaje a další údaje uvedené ve smlouvě.

 

V případě smluv uzavřených se zdravotnickými organizacemi: jméno, příjmení, titul a kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo) příslušného zástupce či kontaktní osoby zdravotnické organizace

 

Doba uchovávání údajů: 5 let po roce, v němž byla smlouva ukončena 

Podpora účasti zdravotnických odborníků na odborných kongresech a dalších akcích pořádaných třetí osobou hrazením souvisejících nákladů

Jméno, příjmení, titul, bydliště nebo sídlo, pracoviště, kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo), název a adresa pracoviště, název, místo a datum konání příslušné akce, údaje o účasti (z prezenčních listin apod.), údaje o uhrazených nákladech souvisejících s účastí na akci (registrační poplatky, strava, ubytování, doprava)

 

Doba uchovávání údajů: 5 let po roce, v němž se konala akce

Plánování, organizování a provádění návštěv u lékařů a jejich vyhodnocování

Jméno, příjmení, specializace, adresa zdravotnického zařízení, název zdravotnického zařízení, telefonní číslo, e-mailová adresa, internetové stránky, místo a čas návštěvy, prezentované produkty

 

Doba uchovávání údajů: Společnost EGIS Praha není správcem osobních údajů zdravotnických odborníků, pouze je zpracovává na základě smlouvy s poskytovatelem příslušného software a vlastníkem databáze, a to po dobu jejího trvání.

Průzkumy trhu

Jméno, příjmení, titul, kontaktní e-mail

 

Doba uchovávání údajů: 5 let po roce, v němž se průzkum trhu konal

Pořádání akcí pro zdravotnické odborníky

Jméno, příjmení, adresa sídla či ordinace, titul, specializace, kontaktní údaje (korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo), údaje o účasti (z prezenčních listin apod.), údaje o uhrazených nákladech souvisejících s účastí na akci (strava, ubytování, doprava)

 

Doba uchovávání údajů: 5 let po roce, v němž se konala akce

Zveřejňování informací o plnění poskytnutém zdravotnickým odborníkům v souladu se zásadami asociace Medicines for Europe a European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations

Jméno, příjmení, titul, adresa sídla nebo ordinace či jiného pracoviště, IČO nebo evidenční číslo České lékařské komory, odměny za služby a konzultace (typ služby, odměna, náhrada výdajů), uhrazené náklady spojené s účastí na akci (registrační poplatky, doprava, ubytování)

 

Doba uchovávání údajů: 5 let po roce, v němž bylo plnění poskytnuto

 

Společnost EGIS Praha osobní údaje zpracovává výhradně pro výše uvedené účely po uvedenou dobu. Některé osobní údaje mohou být zpracovávány po delší dobu vyžadovanou zákonem, jako jsou například údaje obsažené v účetních či daňových dokladech.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně zpracování osobních údajů můžete zaslat zprávu na e-mailovou adresu gdpr@egispraha.cz.

WarningVáš prohlížeč je zastaralý. Použijte prosím aktualizovanou verzi! Chrome || Firefox